A Word A Day

A Word A Day

  • Tác giả Harry Huy

  • Ngày đăng 28 / 05 / 2021

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day

A Word A Day

Today's Word: Predates (v) 

How to read:   /ˌpriːˈdeɪt/

Meaning:  

To have existed or happened before another thing.

Vietnamese meaning:

Tồn tại trước…

Usage:

These cave paintings predate any others which are known.

Những hình vẽ trong hang động này có trước tất cả hình vẽ được biết đến khác.
#AWAD

Tags